संपर्क

आमच्या कार्यालयाचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे.
रेशीम संचालनालय (महाराष्ट्र राज्य)
नविन प्रशासकीय इमारती क्र .2,
बी-विंग 6 व्या फ्लोअर
नवी सिव्हील लाइन, नागपूर - 440 010
फोन : ०७१२ - २५६९९२६/ २७
फॅक्स : ०७१२ - २५५९९२८

PDF iconसंपर्क(मराठी)(92.7 KB)

  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर
  • भारत टेक्स - २०२४ येथे  मॅग्नेटिक महाराष्ट्र